سمانه مومنی

314
نام و نام خانوادگی : سمانه مومنی

تحصیلات: کارشناس ارشد ریاضی محض

سمت: کارشناس اداره آمار

تلفن محل کار:  31511151-058 


فاقد نظر