اداره آمار

653

در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه و وزارت متبوع این اداره عهده دار سازمان دهی ، هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیلهای آماری دانشگاه می باشد.GISمطالب مرتبط :


کمیته آمار
130
شرح وظایف اداره آمار
78

از مجموع 1 رأی

فاقد نظر